Adatvédelmi, Adatkezelési Tájékoztató

az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról

 

 

 • Adatkezelő, Érintett:

Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

A jelen tájékoztató kapcsán az “Adatkezelő”

https://serlegdiszkont.hu, https://serlegwebshop.hu, https://serlegplaza.hu domain név alatt elérhető Internetes weboldalakat Csikár Imre (EV.), (székhely: 1138 Budapest, Dagály u. 12-14. I/6., telephely: 2884 Bakonyszombathely, Kossuth L. u. 69. vállalkozói nyilvántartási szám: 6348999, e-mail cím: info@serlegdiszkont.hu, telefonszám: +36 20 956 6551) üzemelteti és tartja fenn.

A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az “Érintett“) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható.

Az Adatkezelő által kezelt adatok személyes adatok.

 

 • A jelen Adatkezelési Tájékoztató tárgya

A jelen Tájékoztató az Adatkezelő által végzett, az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai igénybe vételével, az igénybe vétel elősegítésével az Érintettek önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésre vonatkozik. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Adatkezelő honlapján, illetve az Ön kérésének megfelelően emailben értesítést küld Önnek.

Amennyiben Ön a személyes adatainak az 1. pont szerinti Adatkezelő általi kezeléséhez hozzájárul, akkor azokat az Adatkezelő a mindenkor irányadó magyar és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli. Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadta. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint.

Ahogyan ez a hozzájáruló nyilatkozatban is szerepel, Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

 • A adatkezelés jogalapja:

Adatkezelésünk jogalapja elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (“Info tv.”) 5.§ (1) bekezdésének a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés), 2018.május 25. napjától pedig az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“Általános Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az oldalon végzett tevékenységet a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében naplózza, az adatkezelés mind az Adatkezelő, mind az Érintett jogos érdek alapján történik (GDPR 6. cikk (1) f) pont.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy amennyiben az Érintett ugyanazzal az e -mail címmel van valamelyik közösségi oldalon bejelentkezve, amellyel az oldalra bejelentkezik, akkor az url cím is tárolásra kerül, az adatkezelés mind az Adatkezelő, mind az Érintett jogos érdek alapján történik (GDPR 6. cikk (1) f) pont.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az oldalon anonim módon kommentelni nem lehet, a kommenteléshez be kell jelentkezni valamelyik közösségi oldallal és onnantól az Adatkezelő láthatja fb, google, twitter profilt, az adatkezelés mind az Adatkezelő, mind az Érintett jogos érdek alapján történik (GDPR 6. cikk (1) f) pont.

Az adatkezelések részleteit az egyes adatkezelési célok szerint az alábbiak szerinti táblázat tartalmazza.

 

 • Adatkezelési célok:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelések adatkezelési céljainak részletes meghatározását az alábbiak szerinti táblázat tartalmazza.

 

 • Kezelt adatok köre:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelések keretében kezelt adatok körének meghatározását az alábbiak szerinti táblázat tartalmazza.

 

 • Az adatok megismerésére jogosultak:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatok megismerésére jogosultakat az alábbiak szerinti táblázat tartalmazza.

 

 • A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama

A kezelt személyes adatokat haladéktalanul töröljük, ha nem a jogszabályokban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

Amennyiben az Érintett a Személyes adatait az online felületen megadta, azonban az ott szereplő adatkezelési céllal összefüggő adatkezeléshez nem járul hozzá, az adatait három munkanapon belül törli az Adatkezelő.

Az Érintett fogyasztó hozzájárulásával kezelt adatok az érintett kérésére is bármikor törlésre kerülnek.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelések időtartamát az alábbiak szerinti táblázat is tartalmazza.

 

 • Adatbiztonság:

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével,megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói a kezelt személyes adatokhoz. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.

Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírus-irtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

 

 • Adatfeldolgozók

Az a természetes, vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Ön személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként (“Adatfeldolgozó”) járnak el az alábbi cégek:

Adatfeldolgozóneve, székhelye Adatfeldolgozó által végzett tevékenység Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok
3 in 1 Hosting Bt.
2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11.
Web-szerverek üzemeltetése, weboldal tárhelykezelése IP cím, biztonsági mentések.
DragonBees Systems, Dávid Attila,
2961 Bakonysárkány, Béke út 190.
https://dragonbees.com
Weboldal karbantartása, frissítése Weboldal biztonsági mentései.
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA
Kapcsolati oldalon történő üzenet esetén email fogadása. Email cím, név, telefonszám
Csikár Imre e.v., 1138 Budapest, Dagály u. 12-14. I/6. Név, email cím, telefonszám, közösségi médiás profil


 

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását,

– joga van az adathordozhatósághoz,

– tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet. Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, ezt megteheti:

hagyományos levélben, mely társaságunk/vállalkozásunk címére küldendő: 1138 Budapest, Dagály u. 12-14. I/6.

e-mailben, amely társaságunk/vállalkozásunk e-mail címére küldendő: info@serlegdiszkont.hu

 • Egyéb:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató elérhető a https://serlegdiszkont.hu honlapon. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja.

 

2018. 05. 20.

Az adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama Az adatok megismerésére jogosultak
Hirdetés eljuttatása online felületen (Facebook, Linkedin, Google, Instagram) szolgáltatás hirdetés online felületeken és ehhez az e-mail cím átadása Info tv. 5. § 1 a), 2018. május 25. után GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pont (hozzájárulás) Név, email cím Hozzájárulás visszavonásáig Az adatkezelő munkavállalói
Szakmai segítségnyújtás, marketing szolgáltatás népszerűsítése, bemutatása (reklámcélú megkeresés) egyszeri alkalommal Info tv. 5. § 1 a), 2018. május 25. után GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pont (hozzájárulás) Név, email cím Hozzájárulás visszavonásáig Az adatkezelő munkavállalói
Hírlevél küldés folyamatosan új szolgáltatások, szakmai tartalmak bemutatása Info tv. 5. § 1 a), 2018. május 25. után GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pont (hozzájárulás) Név, email cím Hozzájárulás visszavonásáig Az adatkezelő munkavállalói
Tréninggel kapcsolatos érdeklődés (tréningen való részvétel céljából kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás) Info tv. 5. § 1 a), 2018. május 25. után GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pont (hozzájárulás) Név, email cím Hozzájárulás visszavonásáig Az adatkezelő munkavállalói
Rendezvényekre (tréning, üzleti reggeli) történő jelentkezés (tréningen, üzleti reggelin való részvétel céljából kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás) Info tv. 5. § 1 a), 2018. május 25. után GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pont (hozzájárulás) Név, email cím, telefonszám, lakcím Hozzájárulás visszavonásáig Az adatkezelő munkavállalói
Kapcsolat oldalon vagy social advocacy oldalon kapcsolat létesítse(kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás) Info tv. 5. § 1 a), 2018. május 25. után GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pont (hozzájárulás) Név, email cím, telefonszám Hozzájárulás visszavonásáig Az adatkezelő munkavállalói
Piackutatás (pl: digitális érettség kérdőív kitöltése Linkedinen keresztül) Info tv. 5. § 1 a), 2018. május 25. után GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pont (hozzájárulás) E mail cím Hozzájárulás visszavonásáig Az adatkezelő munkavállalói
Az oldal működésének hatékonyabb biztosítása, felhasználói élmény növelése (az oldalon végzett tevékenység monitorozás) GDPR 6. cikk 1 bekezdés f) pont (jogos érdek) Név, email cím, telefonszám Az oldal használata alatt Az adatkezelő munkavállalói
Üzleti ajánlattal történő megkeresés, megtérülésszámítás (Social advocacy platform iránti érdeklődéssel összefüggő megtérülésszámítás, kapcsolatfelvétel az érdeklődő hozzájárulás alapján) Info tv. 5. § 1 a), 2018. május 25. után GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pont (hozzájárulás) Email cím Hozzájárulás visszavonásáig Az adatkezelő munkavállalói
Felhasználói vélemény nyilvánításhoz kapcsolódó adatkezelés (Blog kommentelés lehetősége) Info tv. 5. § 1 a), 2018. május 25. után GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pont (hozzájárulás) Közösségi médiás profil Hozzájárulás visszavonásáig Az adatkezelő munkavállalói